Species: Clidemia hirta
Name: Koster's Curse
Species: Heterotis rotundifolia
Name: Pink Lady
Species: Melastoma malabathricum
Name: Singapore Rhododendron