Index Family


Species: Smilax setosa
Name: Bearded Smilax