Species: Casuarina equisetifolia
Name: Common Rhu
Species: Gymnostoma nobile
Name: Bornean Rhu