Species: Tristellateia australasiae
Name: Maiden's Jealousy