Plant Index Family


Smilax setosa
Bearded Smilax
Status: