Plant Index Family


Tectaria singaporiana
Singapore Fern
Status: