Species: Ludwigia hyssopifolia
Name: Water Primrose